Some Tunez

:3c
Artist Name ‒ Album Name (XXXX), Album Name (XXXX), Album Name (XXXX)
Artist Name ‒ Album Name (XXXX), Album Name (XXXX), Album Name (XXXX)
Artist Name ‒ Album Name (XXXX), Album Name (XXXX), Album Name (XXXX)
Artist Name ‒ Album Name (XXXX), Album Name (XXXX), Album Name (XXXX)